top of page

Publications

Prior to Westlake (selected)

Si Tong Bao, Haoyu Jiang, Zexin Jin* and Colin Nuckolls*

Chirality, 2023, DOI:10.1002/chir.23561

PDI-helicene.jpeg

Si Tong Bao, Haoyu Jiang, Cedric Schaack, Shayan Louie, Michael L Steigerwald, Colin Nuckolls* and Zexin Jin*

J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 18772–18777

chiral hpdi2.jpeg

Zexin Jin†*, Qian Cheng†, Si Tong Bao, Ruiwen Zhang, Austin M Evans, Fay Ng, Yunyao Xu, Michael L Steigerwald, Ann E McDermott, Yuan Yang* and Colin Nuckolls*

J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 13973–13980

hPDI6.jpeg

Zexin Jin†*, Qian Cheng†, Austin M Evans, Jesse Gray, Ruiwen Zhang, Si Tong Bao, Fengkai Wei, Latha Venkataraman, Yuan Yang* and Colin Nuckolls*

Chem. Sci. 2022, 13, 3533-3538

PDI-2DP.jpeg

Peter H Jacobse†*, Zexin Jin†, Jingwei Jiang, Samuel Peurifoy, Ziqin Yue, Ziyi Wang, Daniel J Rizzo, Steven G Louie*, Colin Nuckolls* and Michael F Crommie*

Sci. Adv. 2021, 7, eabl5892

PDI-CBD.png

Zexin Jin, Ze‐Fan Yao, Kayla P Barker, Jian Pei* and Yan Xia*

Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 2034-2039

DNBDC.jpeg

Zexin Jin, Yew Chin Teo, Simon J Teat and Yan Xia*

Synlett, 2018, 29, 2547-2551

edgebent.png

Zexin Jin, Yew Chin Teo, Simon J Teat and Yan Xia*

J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 15933-15939

3naphthylene.jpeg

Zexin Jin†, Yew Chin Teo†, Nicolo G Zulaybar, Matthew D Smith and Yan Xia*

J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 1806-1809

CANAL.jpeg

Jessica K Su, Zexin Jin, Rui Zhang, Gang Lu, Peng Liu and Yan Xia*

Angew. Chem. Int. Ed. 2019, 58, 17771-17776

ROMP.jpeg

Yew Chin Teo, Zexin Jin and Yan Xia*

Org. Lett. 2018, 20, 3300-3304

PhenazeneCBD.jpeg

Sheng Liu, Zexin Jin, Yew Chin Teo and Yan Xia*

J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 17434–17437

Ladder.jpeg
bottom of page